ÖZTÜRK KONTRAPLAK

KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

ANASAYFA - KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metni
TEŞEKKÜRLER . TEŞEKKÜRLER . TEŞEKKÜRLER .
18. YIL
K U R U M S A L

KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metni


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) AYDINLATMA METNİ

İşbu web sayfası aydınlatma metni Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. Dalyan Sok. No:17/A PK: 34876 Kartal / İstanbul adresinde mukim bulunan veri sorumlusu ÖZTÜRK KONTRAPLAK ÜR. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak web sitemiz ve info@ozturkkontrplak.com.tr maili aracılığıyla tarafınızca yapılan başvuru, öneri veya şikayet kapsamında elde edilen kişisel veriler "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)" ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir ve koruma altındadır. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
ÖZTÜRK KONTRAPLAK ÜR. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sunulan ürünlere ilişkin web sitesi ve info@ozturkkontrplak.com.tr aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikayetler için www.ozturkkontrplak.com iletişime geçen kişilerin tarafımızla paylaşmış oldukları kişisel verileri ÖZTÜRK KONTRAPLAK ÜR. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. taraf olduğu sözleşmelerin ifası ve ticari olarak faaliyetlerini sürdürübilmesi, talep ve şikayetlerin tespit edilerek müşteri memnuniyetinin oluşturulabilmesi meşru menfaatine dayalı olarak aşağıdaki koşullar kapsamında ÖZTÜRK KONTRAPLAK ÜR. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz ÖZTÜRK KONTRAPLAK ÜR. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

1. Soru, talep ve başvurulara cevap verilebilmesi, gerektiğinde kişiyle iletişime geçilebilmesi,
2. Müşteri şikayetlerinin alınması ve cevaplanması,
3. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu,
4. Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi verilmesi,
5. Sair her türlü yasal zorunlulukların yerine getirilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz, ÖZTÜRK KONTRAPLAK ÜR. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde;

1. Şirketimizin ilgili birimlerine, hukuki işlem gerekliliği doğması halinde ÖZTÜRK KONTRAPLAK ÜR. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. avukatlarına,
2. Adli ve idari makamlara, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, aktarılabilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini içeren dilekçeyi, Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. Dalyan Sok. No:17/A PK: 34876 Kartal / İstanbul adresine noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@ozturkkontrplak.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile ÖZTÜRK KONTRAPLAK ÜR. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

AÇIK RIZA METNİ
6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca, ÖZTÜRK KONTRAPLAK ÜR. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ye bildirdiğim her türlü kişisel bilginin Şirket tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin web adresindeki bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ÖZTÜRK KONTRAPLAK ÜR. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. nezdindeki kişisel verilerimi www.ozturkkontrplak.com adresindeki bilgilendirme formunda/ aydınlatma metninde açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ÖZTÜRK KONTRAPLAK ÜR. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sistemlerine kaydedileceğine, depolanacağına, muhafaza edileceğine, yasal gerekler nedeniyle güncelleneceğine ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde yurtiçi ve yurtdışı 3. kişilere açıklanabileceğine/devredilebileceğine, ve her halde "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında sayılan şekillerde işlenebileceğine muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

ÖZTÜRK KONTRAPLAK ÜR. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., kişisel verilerimi Türkiye’de bulunan iştiraklerine, resmi makamlara aktarabileceğine muvafakat ettiğimi ve verilerimin işlenmesinden önce yeterli ve detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, bu nedenle özgür irademle bu hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

TECRÜBELİ

Kalite, Güven, Mutluluk

MÜŞTERİ ODAKLI

18 Yıl Mutlu Müşteriler Biriktirdik

ISO 9001

Tarafından Onaylanmıştır

SERTİFİKALAR

Belgelerimiz

Tüm Hakları Saklıdır
Copyright © 2024

İstanbul Web Tasarım Şirketi birNC